Kiểm định viên xitec ô tô

I.Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định xitec  ô tô nhằm phát triển năng lực kiểm định của kiểm định viên và tổ chức.

II. Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành kiểm định trên xitec ô tô để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết đáp ứng nhu cầu  thực tế.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

III.Tóm tắt nội dung khóa học

Phần lý thuyết :

a) Những kiến thức cơ bản về Đo lường học và Quản lý đo lường;

b) Khái niệm cơ bản về đo thể tích và lưu lượng chất lỏng;

 • Một số tính chất của chất lỏng.
 • Khái niệm đo thể tích chất lỏng.
 • Phương pháp đo thể tích chất lỏng.

c) Phân loại, nguyên lý cấu tạo Xi téc ô tô và các đặc trưng kỹ thuật;

d) Qui trình kiểm định xi téc ô tô.

Phần thực hành :

Thực hành kiểm định: xitec ô tô

Phần thi kiểm tra

 •  Bài kiểm tra lý thuyết.
 • Bài kiểm tra thực hành.

IV. Đối tượng tham dự

 •  Kiểm định viên đo lường;
 • Cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 • Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có nhu cầu.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Kiểm định viên xitec ô tô

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học