QC KENTEI

QC KENTEI

Kiểm định năng lực QC  là một phương pháp đánh giá năng lực quản lý chất lượng của các cấp làm việc...